IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster.

Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer 556727-7354. IP Sweden är en namnförkortning av International Programming Sweden. Du har valt att teckna ett avtal med oss för att nyttja någon av våra tjänster gällande TV, Internet och/eller Telefoni (ditt abonnemang). Tillsammans med din beställning utgör dessa allmänna villkor de avtalsvillkor som gäller för ditt abonnemang.

1. DITT ABONNEMANG

Allmänt, förutsättningar

Vi levererar våra Tjänster som normalt distribueras genom det markbundna fibernätet. Sändningarna sker med hjälp av så kallat Internet Protocol, IP, som är en standard för digital dataöverföring. Avtalet gäller under förutsättning att hushållets fastighet är anslutet till markbundet fibernät. För att kunna titta på kanalutbudet för TV måste du normalt ha en anpassad digitalbox som kan avkoda IP-trafik och överföra denna för visning på en TV-skärm.

Pris, omfattning

Den Tjänst som du kan nyttja genom ditt abonnemang hos oss framgår av din beställning. Där framgår också din kostnad för att kunna titta på de valda Tjänsterna, liksom eventuellt förekommande startavgifter.

Uppsägning och bindningstid

Uppsägning av avtal sker till månadsskifte. Uppsägning ska ha kommit oss skriftligen tillhanda senast den sista dagen månaden innan den månad vid vars slut vill att du ditt abonnemang skall upphöra. Bindningstiden är 12 månader för TV. Telefonabonnemang löper 0-24 månader, och Bredband/Internet löpande – kalendermånad. Särskilda Villkor, Baspaketet inom Framtidens Bredband: Baspaketet har ingen bindningstid och uppsägning av Baspaketet kan göras på månadsbasis.

Betalning

Avgift utgår från dagen efter leverans. Med leverans menas det tillfälle då du har möjlighet att nyttja Tjänsten för första gången efter en beställning. Eventuellt förekommande startavgifter debiteras med första månadsfakturan.

Sedan den 30 december 2021 ägs IP Sweden av Junet AB och därför kommer du som tecknar avtal för bredband och TV bli kund hos Junet och inte IP Sweden. IP Sweden kommer fortsatt finnas kvar som leverantör av TV-tjänster men IP Swedens kunder kommer faktureras av Junet.

Prisjustering

Priset för din valda Tjänst framgår vid beställningen. Vi förbehåller oss dock rätten att justera priset för din Tjänst. Ändring av priset aviseras till dig så fort vi själva fått vetskap om justeringen via våra leverantörer eller normalt en månad innan justeringen sker. Särskilda Villkor, Baspaketet inom Framtidens Bredband: Priset på Baspaketet kommer inte att ändras 24 månader från tecknande. IP Sweden förbehåller sig dock rätten att ändra priset till följd av förändringar utanför vår kontroll.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra din beställning inom 14 dagar från din beställning av Tjänst. I så fall måste detta ske skriftligen till oss. Du samtycker dock till att vi kan aktivera din Tjänst under tiden din ångerrätt gäller. I detta fall förlorar du din ångerrätt.

2. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tillfälliga distributionsstörningar

Vi äger inte infrastrukturen (t.ex fibernät) som våra Tjänster distribueras genom. Vi producerar heller inget programinnehåll för TV-kanaler. Vi tar därför inget ansvar för avbrott i TV-sändningarna som beror på att programleverantörerna av någon anledning inte kan leverera TV-program eller att fibernätet blivit skadat, oanvändbart eller på annat sätt oförmöget att vidarebefordra de Tjänster vi erbjuder. Detta gäller även för Internet och Telefoni.

Fel i teknisk utrustning/hårdvara

Vi tar inget ansvar för funktionen av den tekniska utrustningen/hårdvara (t.ex digitalbox för TV) du använder för att nyttja de Tjänster du beställt av oss. Vid bristande funktion av hårdvara hänvisar vi dig till tillverkare eller aktuell återförsäljare.

Större distributionsstörningar

Vid större distributionsstörningar äger vi rätt att bryta abonnemanget. Då vi inte själva äger infrastrukturen för distribution av Tjänst och ser att Tjänsten inte kan levereras på acceptabelt vis, kan abonnemanget avslutas i förväg.

Ansvar – Internet

Bredband/Internet kan just nu enbart erbjudas hushåll anslutna till Varberg Energi, Kungälv Energis och Jönköpings Energis öppna fibernät. Det åligger dig som kund att följa god sed på Internet. Detta innebär bl.a att du inte får sprida datavirus, spam eller likvärdigt. Ej heller tillåtet att göra massutskick. Tjänsten får inte användas för kommersiellt syfte.

Du som kund är ansvarig för Tjänsten. Har Tjänsten används av obehörig person är du betalningsansvarig för denna användning.

Telefoni - Portering

Innan portering (överflyttning av telefonnummer från annan operatör) av Abonnentens befintliga telefonnummer för att användas tillsammans med Tjänst kan genomföras måste vi kontrollera att portering kan genomföras. Vi tar ut den avgift för portering som finns angiven i gällande prislista. Överflyttning av Abonnentens telefonnummer från en annan leverantör förutsätter att Abonnenten lämnar Leverantören fullmakt för detta ändamål. För att telefonnumret skall kunna flyttas över till oss måste det vara aktivt hos Abonnentens tidigare operatör. Om Abonnentens tidigare abonnemang med en annan operatör redan är avslutat finns det risk för att man inte kan flytta över telefonnumret. Vi kan inte garantera att portering kan genomföras.

Utrustning

Om Abonnenten hyr, lånar eller köper utrustning med villkor om avbetalning av oss skall denna utrustning återlämnas till oss inom 14 dagar efter att avtalet har avslutats eller upphört, oavsett anledning om inte utrustningen betalts till fullo. Abonnenten ansvarar för och bekostar återlämnandet av utrustningen om inte annat följer av lag. Om utrustningen ej återlämnas har vi rätt att fakturera Abonnenten en kostnad för en likvärdig ny utrustning. Abonnenten är skyldig att hantera hyrd, lånad eller avbetalningsköpt utrustning varsamt och att inte göra ingrepp i denna. Om Leverantören bedömer att utrustningen har hanterats ovarsamt eller har förlorats är Abonnenten ersättningsskyldig för utrustningen.

Programinnehåll – TV

Innehållet i TV-kanalernas program vidareutsänds genom vår försorg i den form som den aktuella TVkanalen väljer att utsända dessa. Vi genomför ingen granskning eller liknande förfarande av programmens innehåll. Vi tar därför inget ansvar för programmens innehåll. Om du skulle ha synpunkter på innehållet ber vi dig kontakta aktuell TV-kanal.

Vid fel eller brister i Tjänsten som vi ansvara för har du rätt till skälig ersättning genom prisavdrag. Någon annan ersättning på grund av fel, såsom ersättning för skada m.m, utgår inte.

Felanmälan

Vi försöker efter bästa förmåga övervaka leveranserna av våra Tjänster och förebygga problem beträffande denna. Du är dock aldrig berättigad till prisavdrag på grund av fel som du inte anmält till oss och som vi inte varit medvetna om. Felanmälan kan först och främst ske skriftligen via vår hemsida men kan även göras via telefon eller fax.

3. ÄNDRINGAR I KANALUTBUDET – TV

Vi strävar alltid efter att du som kund skall vara nöjd med den Tjänst vi levererar. Därför försöker vi att kontinuerligt kunna erbjuda bästa kanalutbud. Detta betyder att kanalutbudet över tid kan komma att förändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra kanalutbudet utan föregående meddelande.

Om någon producent av en TV-kanal som ingår i ett kanalpaket du valt väljer att säga upp distributionsavtalet med oss, slutar sända eller av annan anledning vidtar åtgärd som innebär att vi inte längre kan vidaresända kanalens innehåll till dig, åtar vi oss att i rimlig utsträckning och att så fort det skäligen kan begäras att ersätta den aktuella kanalen med en likvärdig kanal i ditt valda paket. Skulle sådan omständighet omfatta mer än en kanal samtidigt har du rätt till prisavdrag på Tjänsten motsvarande de bortfallna kanalernas andel i ditt valda paket.

Under tiden vi arbetar för att ersätta den aktuella kanalen tar vi givetvis inte betalt för den kanalen.

4. ÖVRIGT

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Du som kund har inte motsvarande rätt.

Personuppgifter

Vi sparar och behandlar de personuppgifter vi får av dig. Syftet med detta är att administrera den Tjänst du valt med avseende på fakturering, felsökning, support m.m. Vi behandlar dina personuppgifter även för statistik, marknadsföring och andra marknadsåtgärder. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part med uppdrag att behandla personuppgifterna åt oss, liksom utföra överföringar av dina personuppgifter till andra företag inom samma koncern som oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Genom att beställa och bekräfta din Tjänst lämnar du ditt samtycke till ovanstående behandling. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året ta del av de personuppgifter rörande dig som vi behandlar. Du har också rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Adressändring

Du måste själv snarast möjligt anmäla adressändring till oss. Du är införstådd med att vi kanske inte kan leverera Tjänst till en ny adress om du flyttar. Detta beror i första hand på att fastigheten på din nya adress inte är uppkopplad för att ta emot din Tjänst. Du måste i så fall säga upp Tjänsten själv. Någon nedsättning av avgiften under den del av uppsägningstiden som du inte kan nyttja Tjänsten utgår inte.

5. KONTAKT

Servicemeddelande

Vi kan ibland skicka ut servicemeddelande rörande driftstörningar, personliga meddelanden gällande din Tjänst eller erbjudande om nya Tjänster till dig. Detta sker främst via e-post under dagtid på vardagar.

Vem kan vi leverera våra Tjänster till?

Vi levererar nästan uteslutande Tjänster till privatpersoner. Är du osäker på om vi kan leverera till din adress är det alltid lättast att ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande och fråga. I vissa fall kan vi erbjuda samtliga Tjänster och ibland reducerade Tjänster.

Konsumentkontakt

Om du har några frågor angående din Tjänst, betalning eller något annat som berör din Tjänst hos oss är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

IP Sweden
Klostergatan 56
553 35 Jönköping

Tel: 0300-152 40
E-post: info@ipsweden.se